Tutor House ที่ได้รับรางวัลประกันคุณภาพดารศึกษาระดับดีมาก มี 3 สาขาดังนี้

 1.โรงเรียนกรุงเทพติวเตอร์เฮ้าส์ ปิ่นเกล้า
 2.โรงเรียนกรุงเทพติวเตอร์เฮ้าส์ บางแค
 3.โรงเรียนกรุงเทพติวเตอร์เฮ้าส์ ประชาอุทิศ

ห้องเด็กเก่ง