ข่าวการศึกษา

จันทร์นี้ ! ลดเวลาเรียนกว่า 4 พันโรงเรียนทั่วประเทศ ม.4-ม.6 ที่ตารางเรียนยังคงเดิม

 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 นายกำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 2 จะเริ่มปรับลดเวลาในห้องเรียนของโรงเรียน 4,100 แห่งทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. 3,800 แห่ง, โรงเรียนเอกชนกว่า 100 แห่ง และอื่น ๆ กว่า 100 แห่ง 

 ทั้งนี้การปรับลดเวลาเรียนก็เพื่อเพิ่มเวลากิจกรรมให้นัก เรียนได้ฝึกทักษะด้านอื่น ๆ มากขึ้น โดยเป็นไปในลักษณะการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงานตามความเหมาะสมของแต่ละ พื้นที่ พร้อมปฏิรูประบบการทดสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นการใช้ข้อสอบอัตนัยมากกว่าปรนัย และจะมีการประมเนผลทุกหนึ่งสัปดาห์ ทุกเดือน และทุก 3 เดือน เพื่อนำข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด

  อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวจะใช้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษา 1-3 เท่านั้น ยกเว้นช่วงมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพราะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ

Credit  http://www.dailynews.co.th/politics/357629


Read more at http://www.unigang.com/Article/29287#tHEJmz8UU2rkFboP.99News