ข่าวการศึกษา

admissions 59 เปิดองค์ประกอบและค่าร้อยละกลุ่มสาขาวิชา admissions 59 พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ ของแอดมิชชั่น 59 ที่นี่

 สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ได้ดำเนินการประกาศ องค์ประกอบและค่าร้อยละกลุ่มสาขาวิชาในการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดม ศึกษาระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2557 ผ่านทางเว็บไซต์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางที่ www.cuas.or.th  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1.1 สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

 องค์ประกอบ    ค่าร้อยละ  
 GPAX  20%
 O-NET  30%
 GAT   20%
 PAT 2  30%

1.2 พยาบาลศาสตร์

 องค์ประกอบ    ค่าร้อยละ  
 GPAX  20%
 O-NET  30%
 GAT   20%
 PAT 2  30%

1.3 ทันตแพทยศาสตร์


 องค์ประกอบ    ค่าร้อยละ  
 GPAX  20%
 O-NET  30%
 GAT   20%
 PAT 1  10%
 PAT 2  20%

1.4 เภสัชศาสตร์


 องค์ประกอบ    ค่าร้อยละ  
 GPAX  20%
 O-NET  30%
 GAT   10%
 PAT 2  40%

กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

2.1 วิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ


 องค์ประกอบ    ค่าร้อยละ  
 GPAX  20%
 O-NET  30%
 GAT   10%
 PAT 1  10%
 PAT 2  30%

2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ


 องค์ประกอบ    ค่าร้อยละ  
 GPAX  20%
 O-NET  30%
 GAT   10%
 PAT 1  20%
 PAT 2  20%


กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์

 องค์ประกอบ    ค่าร้อยละ  
 GPAX  20%
 O-NET  30%
 GAT   15%
 PAT 2  15%
 PAT 3  20%


กลุ่มที่ 4 สถาปัตยกรรมศาสตร์

 องค์ประกอบ    ค่าร้อยละ  
 GPAX  20%
 O-NET  30%
 GAT   10%
 PAT 4  40%


กลุ่มที่ 5 เกษตรศาสตร์

5.1 เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วนศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร

 องค์ประกอบ    ค่าร้อยละ  
 GPAX  20%
 O-NET  30%
 GAT   10%
 PAT 1  10%
 PAT 2  30%


กลุ่มที่ 6 บริหาร พาณิชยศาสตร์ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม เศรษฐศาสตร์

6.1 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์

 องค์ประกอบ    ค่าร้อยละ  
 GPAX  20%
 O-NET  30%
 GAT   30%
 PAT 1  20%

6.2 การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รูปแบบที่ 1

 องค์ประกอบ    ค่าร้อยละ  
 GPAX  20%
 O-NET  30%
 GAT   50%

รูปแบบที่ 2

 องค์ประกอบ    ค่าร้อยละ  
 GPAX  20%
 O-NET  30%
 GAT   40%
 PAT 7  10%


กลุ่มที่ 7 ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา

รูปแบบที่ 1

 องค์ประกอบ    ค่าร้อยละ  
 GPAX  20%
 O-NET  30%
 GAT   20%
 PAT 5  30%

รูปแบบที่ 2

 องค์ประกอบ    ค่าร้อยละ  
 GPAX  20%
 O-NET  30%
 GAT   10%
 PAT 5  20%
 PAT 1/2/3/4/6/7 (เลือก 1 วิชา)  20%


กลุ่มที่ 8 ศิลปกรรมศาสตร์

8.1 ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ดุริยางศิลป์ นาฏศิลป์ ศิลปการออกแบบพัสตราภรณ์ ศิลปการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม

 องค์ประกอบ    ค่าร้อยละ  
 GPAX  20%
 O-NET  30%
 GAT   10%
 PAT 4 หรือ PAT 6   40%


กลุ่มที่ 9 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9.1 นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์

พื้นฐานวิทยาศาสตร์

 องค์ประกอบ    ค่าร้อยละ  
 GPAX  20%
 O-NET  30%
 GAT   30%
 PAT 1   20%

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

 องค์ประกอบ    ค่าร้อยละ  
 GPAX  20%
 O-NET  30%
 GAT   50%

พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2

 องค์ประกอบ    ค่าร้อยละ  
 GPAX  20%
 O-NET  30%
 GAT   30%
 PAT 7   20%

credit : http://education.kapook.com/view127109.html

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)


News