ข่าวการศึกษา

ขั้นตอนการสมัครสอบ gat-pat มีขั้นตอนอย่างไรกันบ้าง

  เริ่มเปิดรับสมัครกันแล้ว สำหรับการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1-20 กันยายน 2558 โดยมีกำหนดการจัดสอบระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558

วิธีสมัครสอบ gat pat 59

  ผู้สมัครสอบต้องดําเนินการสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยเข้าเว็บไซต์ www.niets.or.th ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเข้าระบบสมัครสอบ gat pat 59

  เข้าระบบ gat pat ตรงหัวข้อ ต้องการเข้าระบบ และ สำหรับผู้สมัครสอบ (ต้องการลงทะเบียน หรือสมัครสอบ หรือเข้าระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลตนเอง)

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนสมัครสอบ gat pat 59

  ผู้สมัครสอบที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน เพื่อรับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าระบบ ให้เลือกเมนูลงทะเบียน (รายใหม่) ดำเนินการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามความเป็นจริง และกำหนดรหัสผ่านตามขั้นตอน ผู้สมัครสอบจะได้รับรหัสผู้ใช้งาน 10 หลักสำหรับเข้าระบบ (รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านถือเป็นข้อมูลเฉพาะของผู้สมัครสอบเอง ดังนั้น กรุณาบันทึกและเก็บรักษาไว้เป็นความลับ เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง)

ขั้นตอนที่ 3 การสมัครสอบ gat pat 59

  ผู้สมัครสอบต้องการสมัครสอบให้ดําเนินการ ดังนี้

  3.1 เลือกเมนู เข้าระบบ (รายเก่า หรือผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว) โดยใช้รหัสผู้ใช้งาน เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน (ใส่รหัสผิดเกิน 3 ครั้ง ระบบจะล็อกอัตโนมัติ ต้องติดต่อ สทศ. เพื่อปลดล็อกระบบให้)

  3.2 เมื่อเข้าระบบแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏให้ถูกต้องก่อนดำเนินการสมัครสอบ

  3.3 เลือกเมนู สมัครสอบ และเลือกวิชาที่ต้องการสมัครสอบ (วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (PAT 7) เลือกสอบได้วิชาเดียวเท่านั้น เนื่องจากสอบในวันและเวลาเดียวกัน)

  3.4 เลือกเขต/อำเภอ และจังหวัดที่จะไปสอบตามวันสอบ

  ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี หรือจังหวัดปทุมธานี ให้กดเลือกเขต/อำเภอ และจังหวัดที่ต้องการ หลังการชำระเงินแล้ว ต้องเข้ามาเลือกโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่จัดเป็นสนามสอบอีกครั้งในระบบตามขั้นตอนที่ 5 การเลือกสนามสอบ

  ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบในจังหวัดอื่น นอกจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี ให้กดเลือกอำเภอและจังหวัดที่ประสงค์จะไปสอบ และเมื่อชำระเงินแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเข้ามาตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และอำเภอ/จังหวัดที่เลือกไว้อีกครั้ง ผู้สมัครสอบสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเลือกสนามสอบได้ ภายในกำหนดระยะเวลาการเลือกสนามสอบ และ สทศ. จะจัดสนามสอบให้ตามอำเภอและจังหวัดที่ผู้สมัครสอบเลือกไว้ ในกรณีที่มีการยุบสนามสอบในบางอำเภอเนื่องจากมีผู้สมัครสอบจำนวนน้อย สทศ. จะจัดสนามสอบให้ในอำเภอใกล้เคียง

  3.5 ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบ และการเลือกเขต/อําเภอ และจังหวัดที่จะไปสอบอีกครั้งก่อนยืนยันการสมัครสอบ

ขั้นตอนที่ 4 การพิมพ์ใบจ่ายเงิน และการชําระเงินค่าสมัครสอบ gat pat 59

  เมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว ให้เข้าเมนู พิมพ์ใบจ่ายเงิน พิมพ์ใบจ่ายเงินนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ gat pat วิชาละ 140 บาท (ค่าสมัครสอบรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว แต่ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมของผู้รับบริการชำระเงิน เป็นเงิน 10 บาท) ผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา

  หลังจากชำระเงินแล้ว เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครสอบเอง ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน หรือใบชำระเงินส่วนบนที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินคืนมา และโปรดเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน ข้อมูลการชำระเงินของผู้สมัครสอบจะส่งเข้าระบบ gat pat ส่วนบุคคล ดังนั้น ผู้สมัครสอบต้องเข้าระบบ gat pat อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงิน หากสถานะไม่เปลี่ยน ภายใน 2 วัน ให้รีบติดต่อ สทศ. ทันที

  สทศ. จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ขั้นตอนที่ 5 การเลือกสนามสอบ gat pat 59 (สำหรับผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี หรือจังหวัดปทุมธานี)

  ผู้สมัครสอบที่ประสงค์จะสอบในกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี หรือจังหวัดปทุมธานี หลังชำระเงินแล้ว ต้องเข้ามาระบุโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่จัดเป็นสนามสอบตามรายชื่อที่ปรากฏในระบบอีกครั้ง หากผู้สมัครสอบไม่ได้เข้ามาระบุสนามสอบไว้ สทศ. จะจัดสนามสอบให้ผู้สมัครสอบตามเขต/อำเภอที่ระบุไว้ตอนสมัครสอบ หรือหากสนามสอบตามเขต/อำเภอที่เลือกไว้เต็ม สทศ. จะจัดสนามสอบให้ผู้สมัครสอบตามเขต/อำเภอที่ใกล้เคียง หรือที่ยังมีที่ว่างอยู่ ผู้สมัครสอบไม่จำเป็นต้องเลือกสนามสอบในจังหวัดอื่น หากไม่ได้ประสงค์จะไปสอบในจังหวัดนั้น ๆ

  หลังจากระบุโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาที่จัดเป็นสนามสอบแล้ว ผู้สมัครสอบสามารถเปลี่ยนสนามสอบได้ภายในกำหนดระยะเวลาการเลือกสนามสอบ และสนามสอบที่ต้องการเปลี่ยนนั้นจะต้องมีที่ว่างเหลืออยู่

  การสมัครสอบของผู้สมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครสอบได้ดำเนิน การตามขั้นตอนการสมัครสอบอย่างครบถ้วน และอยู่ในระยะเวลาที่ สทศ. กำหนด หากผู้สมัครสอบมีปัญหาในการดำเนินการใด ๆ ให้รีบติดต่อ สทศ. โดยทันที สทศ. จะพิจารณาและดำเนินการแก้ไขให้เฉพาะผู้สมัครสอบที่ดำเนินการตามขั้นตอน และภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศไว้เท่านั้น

  ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบคุณสมบัติ และดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนของการสมัครสอบให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ

การสมัครสอบ gat pat 59 สำหรับชาวต่างประเทศที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน

  กรณีชาวต่างประเทศที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ แต่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชนประสงค์จะสมัครสอบให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. กรอกรายละเอียดตามแบบคำขอลงทะเบียนสมัครสอบ gat pat ประจําปีการศึกษา 2558 สำหรับผู้สมัครสอบ (รายใหม่) ที่เป็นชาวต่างประเทศที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน (แบบคำขอลงทะเบียนแนบท้ายประกาศ)

  2. แนบสำเนาหลักฐานหน้าแรกของหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีรูปถ่าย และข้อมูลของผู้ถือหนังสือและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

  3. จัดส่งเอกสารมายัง สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้

  3.1 ยื่นด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ สทศ. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 วันทำการ
ตั้งแต่ เวลา 08.30-18.00 น. วันหยุดทำการ (วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. (เฉพาะช่วงการรับสมัครสอบ)

  3.2 ทางโทรสาร หมายเลข 02-2192996 ระบบอัตโนมัติ

  3.3 ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง

วิธีสมัคร gat pat 59 มีขั้นตอนอย่างไรมาดูกัน
  สทศ. จะดำเนินการลงทะเบียนในระบบให้ และจะแจ้งรหัสชื่อผู้ใช้งานสำหรับเข้าระบบกลับไปทางโทรศัพท์หรือทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ของผู้สมัครสอบ ภายใน 1 วันทำการนับแต่ได้รับแบบคำขอลงทะเบียนของผู้สมัครสอบ เพื่อให้ผู้สมัครสอบดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครสอบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องดำเนินการกรอกแบบคำขอลงทะเบียน สมัครสอบ และชำระเงิน ภายในระยะเวลาการเปิดและปิดระบบรับสมัครสอบและชำระเงินที่ประกาศกำหนดไว้

 
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


News