ข่าวการศึกษา

9 วิชาสามัญ 59 ที่ออกสอบ

 รายละเอียดเนื้อหา 9 วิชาสามัญ 59
 วิชาฟิสิกส์

  1. กลศาสตร์
  2. สมบัติของสสาร ความยืดหยุ่น
  3. ไฟฟ้า-ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ

วิชาภาษาไทย

  1. การอ่าน
  2. การเขียน
  3. การพูด การฟัง
  4. หลักการใช้ภาษา

 วิชาภาษาอังกฤษ

  1. Listening-Speaking Skills
  1.1 Everyday communication
  2. Reading Skills
  2.1 Academic
  2.2 General
  3. Writing skills
  3.1 Academic
  3.2 General

วิชาสังคมศึกษา

  1. ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
  2. หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
  3. เศรษฐศาสตร์
  4. ประวัติศาสตร์
  5. ภูมิศาสตร์

วิชาคณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)

  1. ความรู้พื้นฐาน (เซตและการดำเนินการของเซต ตรรกศาสตร์ ฟังก์ชัน)
  2. ระบบจำนวนจริง
  3. เรขาคณิต
  4. พีชคณิต
  5. ความน่าจะเป็นและสถิติ
  6. แคลคูลัส
  7. ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 วิชาคณิตศาสตร์ 2 (พื้นฐาน)

  1. จำนวนจริงและการดำเนินการ
  2. การวัด
  3. พีชคณิต
  4. ความน่าจะเป็น

 วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

  1. พันธุกรรม
  2. สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  3. อยู่ดีมีสุข
  4. อยู่อย่างปลอดภัย
  5. ธาตุและสารประกอบ
  6. ปฏิกิริยาเคมี
  7. สารชีวโมเลกุล
  8. ปิโตรเลียม
  9. พอลิเมอร์
  10. การเคลื่อนที่
  11. แรงในธรรมชาติ
  12. คลื่นกล
  13. เสียง
  14. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  15. พลังงานนิวเคลียร์
  17. การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี
  18. แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
  19. ธรณีประวัติ
  20. กำเนิดเอกภพ
  21. ดาวฤกษ์
  22. ระบบสุริยะ
  23. เทคโนโลยีอวกาศ
  24. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 วิชาชีววิทยา
  1. สิ่งมีชีวิตกับการดำรงชีวิต
  2. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 วิชาเคมี

  1. อะตอมและตารางธาตุ
  2. พันธะเคมี
  3. สมบัติของธาตุและสารประกอบ
  4. ปริมาณสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี
  5. ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
  6. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  7. สมดุลเคมี
  8. กรด-เบส
  9. ไฟฟ้าเคมี
  10. ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
  11. เคมีอินทรีย์
  12. เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์
  13. สารชีวโมเลกุล

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


News