img
img
img
img
img
img
img

students tutor house

นักเรียนเก่ง สาขา เดอะมอลล์บางแค

ด.ช.เมธาพัฒน์ วรวิริยวัฒน์ (อัลมอนด์)

โรงเรียน : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน ป.6
ความสำเร็จ : สอบติด ม.1 โรงเรียนสวนกุกลาบวิทยาลัย และ ม.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ด.ช. กิตติคุณ มหาเจริญสิริ (แมค)

โรงเรียน : โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา ป.6
ความสำเร็จ : สอบติด ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบ

ด.ช. การัณยภาส ประคองขวัญชัย (กาก้า)

โรงเรียน : โรงเรียนเผดิมศึกษา ป.6
ความสำเร็จ : สอบติด ม.1 IEP โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

นางสาววิภาดา ปิยจิรกาล (วา)

โรงเรียน : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี ม.3
ความสำเร็จ : สอบติด ม.4 ห้อง AP โรงเรียนศึกษานารี

รัตติยากร บุญเศษฐ ( ออมสิน )

โรงเรียน : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี ม.3
ความสำเร็จ : สอบติด ม.4 สายศิลปคำนวณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ด.ช. กานต์กวิน วงษ์ทองดี (โชกุน )

โรงเรียน : โรงเรียนพิชญ์ชนก ป.6
ความสำเร็จ : สอบติด ม.1 Gifted โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ด.ช.ศิรสิทธิ์ เกิดผล (กล้อง)

โรงเรียน : โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ป.6
ความสำเร็จ : สอบติด ม.1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ด.ญ.ชัญญานุช สังฆสอน (จ๊ะจ๋า)

โรงเรียน : โรงเรียนกรพิทักษ์ ป.6
ความสำเร็จ : สอบติด ม.1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

นางสาววิภารดา มีคำแสน (ดิว)

โรงเรียน : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี ม.3
ความสำเร็จ : สอบติด ม.4 EP สายศิลป์ ภาษาเยอรมัน โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

ด.ช.พัทธภูมิ วิโรจน์แสงทอง ( เปา )

โรงเรียน : โรงเรียนสารสาสน์ธนบุรี
ความสำเร็จ : สอบติด ม.1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

ด.ช.วีรวิชญ์ เกียรติภัทรนันท์ (โต๋)

โรงเรียน : โรงเรียนกสิณธรวิทยา ป.6
ความสำเร็จ : สอบติด ม.1 Gifted โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

นางสาวชัญญานุช ยอดสีเขียว (ครีม)

โรงเรียน : โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ม.3
ความสำเร็จ : สอบติด ม.4 สายศิลป์ภาษาอังกฤษ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา

นักเรียนเก่ง สาขา เดอะมอลล์บางแค

นางสาวมณฑกาญจน์ เหลืองเรืองโรจน์ (ออมสิน)

โรงเรียน : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี ม.3
ความสำเร็จ : สอบติด ม.4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

นางสาวพิมพ์ชนก ชวนชม (แบมแบม)

โรงเรียน : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี ม.3
ความสำเร็จ : สอบติด ม.4 Gifted แผนการเรียนวิทย์คณิต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ดญ.เขมณัฏฐ์ หาญวิทยาพันธ์ ( โฟกัส)

โรงเรียน : โรงเรียนอยู่เย็นวิทยา ป.6
ความสำเร็จ : สอบติด ม.1 IEP โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

นางสาวพัทธวรรณ เขม้นงาน (ป๊อปแป๊ป)

โรงเรียน : โรงเรียนราชินี ม.6
ความสำเร็จ : สอบติด คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวกฤติยาภา เบญจภัฒนมงคล (มิกิ)

โรงเรียน : โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม ม.6
ความสำเร็จ : สอบติด วิทยาเขตศรีราชา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายคุณานนท์ พิทักษ์กมลพร (ออมสิน)

โรงเรียน : โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ม.6
ความสำเร็จ : สอบติด คณะบริหารธุรกิจเพิ่อสังคม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวสุพิชญา คงธีรภัทร (ข้าวฟ่าง)

โรงเรียน : โรงเรียนศีกษานารี ม.6
ความสำเร็จ : สอบติด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวสุมิตตา นาคเวช (ขิง)

โรงเรียน : โรงเรียนฐานปัญญา ม.6
ความสำเร็จ : สอบติด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

นางสาวศิริรักษ์ อาชีวะวันกิจ ( จ๋า )

โรงเรียน : โรงเรียนศึกษานารี ม.6
ความสำเร็จ : สอบติด คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวอรัชพร ไพศาลธนวัฒน์ (สายรุ้ง)

โรงเรียน : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ม.6
ความสำเร็จ : สอบติด คณะบริหารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นางสาวทิชชญา เวชอัศดรกุล (เนย)

โรงเรียน : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน ม.6
ความสำเร็จ : สอบติด วิทยาลัยอุตสาหกรรมนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตร นานาชาติ ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ณิชารีย์ โฑณวณิก (เอิร์น)

โรงเรียน : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา
ความสำเร็จ : สอบติด คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม เอกออกแบบสื่อปฎิสัมพันธ์แหละมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นักเรียนเก่ง สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

นายณพล ประดิษฐสาร

โรงเรียน :
ความสำเร็จ : สอบติด คณะวิศวกรรม สาขาวิศวกกรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง (ระบบรับตรง ช้างเผือก)

ค.ช.วรภพ สกุลแก้วมณี (น้องคิม)

โรงเรียน :
ความสำเร็จ : สอบติด ม.1 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงหลักสูตร English Program (EP)

นางสาวพิชญานิน ชรินพาณิชกุล (น้องพราว)

โรงเรียน : โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ความสำเร็จ : สอบติด วิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคอินเตอร์

ด.ช กันต์พงศ์ สุพละเศรษฐ์ (น้องฟอสท)

โรงเรียน :
ความสำเร็จ : สอบเข้า ม.1 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง EP

นายศิวัช จุฑะพันธุ์ (น้องเต๋า)

โรงเรียน : โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
ความสำเร็จ : สอบติด สอบติดเตรียมทหาร รอบแรก 4 เหล่า อับดับ ตร.346 ทร.434 กอ.250 ทป.56

นักเรียนเก่ง สาขา เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

ด.ช.ศุภณัฐ โลหะขจรพันธ์ (น้องอาร์ม)

โรงเรียน :
ความสำเร็จ : สอบติด ม.1 โรงเรียนสามเสน

ด.ญ อภิชญา วรัญญาเศรษฐ (น้องพริม)

โรงเรียน :
ความสำเร็จ : ผลการเรียนดีขึ้น

ด.ญ.กลัยกร เกษแก้ว (น้องป่าน)

โรงเรียน :
ความสำเร็จ : สอบเข้า ม.1 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง EP

ด.ช นภสิทธิ์ เจริญไกลกมล (น้องเล้ง)

โรงเรียน :
ความสำเร็จ : สอบเข้า ม.1 โรงเรียนสวนกุหลาบ EP

นางสาวกสิณา แก้วเกตุสัมพันธ์ (น้องโนเบล)

โรงเรียน : โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ชั้น ม.6 GPA : 3.90
ความสำเร็จ : สอบตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Admission คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

นักเรียนเก่ง สาขา โลตัส พลัส ศรีนครินทร์

นางสาวนนทนี ลักธิ (นาว)

โรงเรียน :
ความสำเร็จ : สอบติด สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

ณิชาภัทร บุญทอง (ณัช)

โรงเรียน :
ความสำเร็จ : สอบติด ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สายวิทย์-คณิต

ณติกา จงหอมขจร (ฟ้า)

โรงเรียน : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศวุวรรณภูมิ
ความสำเร็จ : สอบติด ม.1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ห้อง MEP โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษพัฒนาการ

ชมภูพัค พรรัตนกำจาย (มอนนี่)

โรงเรียน : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
ความสำเร็จ : สอบติด ม.1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ห้อง EP

กิตติพงษ์ กลั่นเงิน (กาย)

โรงเรียน : โรงเรียนประภามนตรี 2
ความสำเร็จ : สอบติด ม.1 โรงเรียนสาธิตรามคำแหง โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาพัฒนาการ

ธนวินท์ จิตต์สำรวย (มิว)

โรงเรียน : โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
ความสำเร็จ : สอบติด ม.1. โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ณรากร ธิติสนติคุณ (เสี่ยวจิง)

โรงเรียน :
ความสำเร็จ : สอบติด ม.1. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ห้อง MEP

ชุติกาญจน์ จินวงศ์ (มิ้ว)

โรงเรียน : วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ
ความสำเร็จ : สอบติด มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ด.ช.ชนการต์ เจนดว (บีม)

โรงเรียน : โรงเรียนบุรารักษ์
ความสำเร็จ : สอบติด ม.1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

กลมวรรณ ล้อมวงศ์ (เบบี้)

โรงเรียน : โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
ความสำเร็จ : ได้โควต้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คณะบริหารธุรกิจ

นักเรียนเก่ง สาขา โลตัส พลัส ศรีนครินทร์

นางสาวอารีรัตน์ ดาบสันเทียะ (แนน)

โรงเรียน : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ความสำเร็จ : สอบติด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สายธุรกิจอาหาร

คิฬศักดิ์ กองศิริ (กองศิริ) (ท๊อป)

โรงเรียน :
ความสำเร็จ : สอบติด ม.1. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ห้อง ส.อ.ว.บ

นางสาวพัชราภา ฉัตรชัยเดช (ภา)

โรงเรียน : โรงเรียนจุฬาภรณ์ชลบุรี
ความสำเร็จ : สอบติด ม.4 โรงเรียนสายปัญญาในพระราชินูปถัมภ์ สายวิทย์-คณิต

นางสาวปรียานุช (ณัฐ)

โรงเรียน : โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล
ความสำเร็จ : สอบติด ม.4. โรงเรียนสมุทรปราการ สายวิทย์ขคณิต ห้อง Gifted

นางสาวนนทนี ลักธิ (นาว)

โรงเรียน :
ความสำเร็จ : สอบติด สถาบันการบินพลเรือน หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

นายสุธิพงษ์ หนุวงศ์ (บิ๊ก)

โรงเรียน :
ความสำเร็จ : สอบติด ม.1 โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ

นายวิชญ์พล กิติวนารัตน์ (แจ๊ป)

โรงเรียน :
ความสำเร็จ : สอบติด ม.4 โรงเรียนสวนกุหลาบ สายศิลป์

นางสาวปุณยภา แสนแก้ว (กอย)

โรงเรียน : โรงเรียนสมุทรปราการ
ความสำเร็จ : สอบได้ทุน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาภาษษอังกฤษธุรกิจ

ด.ญ. นภัทธ์ วิญญกูล (พิมพ์)

โรงเรียน :
ความสำเร็จ : สอบติด ม.1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ด.ญ.ธัญชนก แสงสุข (กิ๊ฟ)

โรงเรียน : โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ
ความสำเร็จ : สอบติด ม.1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

เกร็ดความรู้