9 ปี กับการเรียนที่สถาบันภาษาECC(น้องหมิง-กฤตย พฤกษจำรูญ)

19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:31 น. |  (642 view)

หลักสูตรไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ หลักสูตรพิเศษเหมาะกับ นักเรียน นักศึกษา และคนทำงานที่ต้องการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤ­ษพื้น ฐานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ โดยเน้นการใช้โครงสร้างประโยค Tense, Verb คำเชื่อม และสำนวนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 15 หลักสูตร