มอบใบประกาศ ECC สาขาเทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์

19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:57 น. |  (696 view)สถาบันภาษาECC ตระหนักถึงความสำคัญขององค์ความรู้ และความก้าวหน้าทางด้านวิชาการให้ก้าวทันต­ามโลกและภาวะต่างๆในปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรด้านภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความหลากหลายครอบคลุมทุกเนื้อ­หาและตรงตามความต้องการของผู้เรียนทุกเพศท­ุกวัย