เรียนภาษาจีนกับ ECC (น้องน้ำ-จิตพิสุทธิ์ กิติทรัพย์อนันต์)

17 มิถุนายน 2558 เวลา 12:02 น. |  (1020 view)

มีทั้งหมด 5 ระดับ 15 หลักสูตร หลักสูตรนี้เน้นการฝึกทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน การออกสำเนียงภาษาให้ถูกต้อง เหมาะสม เริ่มด้วยการเรียนระบบเสียงอ่านหรือตัวอัก­ษรพินอิน (Pinyin) ที่ใช้อักษรโรมันเทียบเสียงภาษาจีน หร้อมวรรณยุกต์ทั้ง 4 เสียง การฝึกเขียนอักษรจีน โดยมีการแสดงลำดับขีดในการเขียนอย่างชัดเจ­น หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้วผู้เรียนจะเรียนร­ู้คำศัพท์ประมาณ 1,200 คำ โดยจะเน้นการฝึกใช้ภาษาในชีวิตจริง